FAQ

In privébedrijven worden de principes van deugdelijk bestuur (‘Good Governance’) gebruikt om de verantwoordelijkheden van de aandeelhouders, de bestuurders en het management zo goed mogelijk af te bakenen en belangenvermenging te vermijden. Structuren en processen van beslissing en verantwoording, controle en toezicht, gedrag en leiderschap zijngebaseerd op transparantie, integriteit en verantwoording.

Bij de overheid omvat deugdelijk bestuur de 3 R’s en de 5 E’s:

  • de overheid moet rechtmatigheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid waarborgen,
  • de werking van de overheid moet worden gekenmerkt door zuinigheid (economie), efficiëntie en effectiviteit. Ethiek  en ecologie (duurzaamheid) worden daar vaak aan toegevoegd als de ‘vierde en vijfde E’.

Deugdelijk bestuur of ‘government governance’ binnen de overheid betekent dat men de  principes van betrouwbaarheid en voorspelbaarheid, transparantie, efficiëntie en effectiviteit en integriteit binnen de publieke sector hanteert. De beslissingen, de uitvoering, de opvolging en het toezicht dienen op een coherente, consequente en consistente manier te gebeuren

Interne controle  (IC) of organisatiebeheersing: definitie in het verslag aan de Koning over het KB betreffende het interne controlesysteem: “Interne controle is een geïntegreerd proces dat door de verantwoordelijken en het personeel van een organisatie is uitgewerkt en dat is bestemd om risico’s te behandelen en een redelijke zekerheid te bieden omtrent de verwezenlijking, in het kader van de opdracht van de organisatie, van de volgende algemene doelstellingen:

  • uitvoering van geordende, ethische, zuinige, doeltreffende en doelmatige verrichtingen;
  • naleving van de verplichtingen tot rekenschap afleggen;
  • overeenstemming met de geldende wetten en regelgeving;
  • bescherming van de middelen tegen verlies, wangebruik en schade.”

Bron van deze definitie: ”Lignes directrices de l’INTOSAI relatives aux normes de contrôle interne à promouvoir dans le secteur public” (”Hoofdlijnen van INTOSAI inzake interne controlenormen voor de overheidssector”).

Beheerscontrole houdt in dat nog tijdens de beleidsuitvoering tussentijds geanalyseerd en geëvalueerd wordt. De beheerscontrole levert de informatie aan die de leiding nodig heeft om gefundeerde beslissingen te nemen. Beheerscontrole richt zich daarbij op analyse en evolutie van de voortgang in vergelijking met het plan en met  tussentijdse beheers- en beleidsinformatie. Dit maakt tijdige bijsturing mogelijk zodat de gewenste resultaten daadwerkelijk gehaald worden.